samochody dostawcze i zabudowy

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO RENAULTDOSTAWCZE.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis RenaultDostawcze.Pl poświęcony jest głównie tematyce samochodowej, jak również finansowej, flotowej i ekonomicznej.

Użytkownik korzystając z zasobów serwisu wyraża zgodę i akceptuje warunki regulaminu „korzystania z serwisu internetowego RenaultDostawcze.Pl”

Serwis www można odwiedzać bez konieczności uiszczania opłat i bez konieczności podawania danych osobowych.

DEFINICJE

Właściciel serwisu - Mateusz Homa: pomysłodawca serwisu, redaktor a także właściciel domeny RenaultDostawcze.Pl.
Właściciel serwisu działa w imieniu i na rzecz Decar Sp. z o.o. ul. Modlińska 154B, 03-170 Warszawa, NIP 526-020-69-71, Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000095082, Kapitał zakładowy 190500,00 PLN

Serwis www – serwis tematyczny RenaultDostawcze.Pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu www

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Właściciel serwisu zamieszcza w serwisie www ogólne informacje nt. samochodów dostawczych Renault i Dacia, a także o tematyce leasingu, flotowej i finansowej.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo bez uprzedniej informacji do dokonywania w każdym momencie wszelkich zmian w materiałach, dokumentach i informacjach zawartych w serwisie www.

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU

Zapewnienie nieodpłatnego serwisu informacyjnego użytkownikom Internetu.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika w oparciu o informacje zasięgnięte z serwisu www.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałego podczas korzystania z serwisu www w szczególności w przypadku zainfekowania sprzętu wirusem komputerowym

Większość informacji i materiałów pochodzi od instytucji współpracujących oraz od osób trzecich, w związku z powyższym właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i poprawność zamieszczonych informacji.

Właściciel serwisu nie gwarantuje dostępności serwisu www z przyczyn niezależnych takich jak awaria systemu czy brak łączności telekomunikacyjnej.

Kopiowanie, przetwarzania, przesyłanie danych pobranych z serwisu www są podejmowane na wyłączne własne ryzyko Użytkownika.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści informacje, materiały i bezpieczeństwo stron współpracujących z serwisem www.

W przypadku znalezienia się w serwisie www treści niezgodnych z prawem lub naruszających dobra osobiste, właściciel serwisu natychmiast po otrzymaniu takich informacji (w momencie uprawdopodobnienia takich informacji albo prawomocnego wyroku Sądu) podejmie wszelkie działania przywracające stan zgodny z prawem.

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA


Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu www zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zgodnie z przepisami Prawa Polskiego.

Znaki firmowe, towarowe znajdujące się w serwisie www podlegają ochronie prawnej regulowanej odpowiednimi przepisami, a w serwisie zostały wykorzystane jedynie w celach informacyjnych. Wykorzystanie elementów identyfikacji wizualnej marki Renault i Dacia związane jest z faktem, iż oferty przygotowuje oraz umowy sprzedaży zawiera autoryzowany koncesjoner pojazdów w/w marek.

Wysyłając dane osobowe zawarte w formularzu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r. Dz. U. 133, poz. 883)

Wszelkie informacje uzyskane w serwisie www winny być wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika.

Użytkownik który wypełnił formularz, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązującą od 10 marca 2003, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogę elektroniczną.

Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną  info(at)renaultdostawcze.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

Właściciel serwisu w każdej chwili zmienić lub zaprzestać umieszczania informacji w serwisie www bez konieczności podania przyczyny.

Właściciel serwisu może w każdym dowolnym momencie dokonywać zmian w zapisach niniejszego regulaminu – dalsze korzystanie z serwisu www przez Użytkownika jest uznane za akceptacje zmian. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem publikacji.

Ogólne przepisy zawarte w regulaminie podlegają przepisom prawa cywilnego. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwych sądach powszechnych.

Reklamacje dotyczące działania serwisu należy zgłaszać na adres info(at)renaultdostawcze.pl